Životopis

Vzdelanie

2014 – vedecko-pedagogický titul docent

2012 – vedecký kvalifikačný stupeň IIa

2007 – vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa (PhD.)

2003 – vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa (Mgr.)

2001 – vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa (bc.)

1994-1998 – gymnázium Metodova, Bratislava

1986-1994 – základná škola Kalinčiakova 12, Bratislava

Zamestnanie

Od januára 2021 – docent, Katedra mineralógie a petrológie, Prírodovedecká fakulta Univerzita Komenského v Bratislave (PriF UK)

Od decembra 2017 – vedecký pracovník (30% úväzok), Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied

apríl 2014 – december 2020 – docent, Katedra mineralógie a petrológie, PriF UK

december 2012 – marec 2014 – samostatný vedecký pracovník stupňa IIa, Katedra mineralógie a petrológie, PriF UK

júl 2011 – november 2012 – vedecký pracovník, Katedra mineralógie a petrológie, PriF UK

september 2008 – jún 2011 – vedúci Laboratória rtg. difrakcie výskumno-vzdelávacieho centra excelentnosti (VVCE) SOLIPHA, PriF UK

október 2006 – august 2008 –  vedecký pracovník, Katedra ložiskovej geológie, PriF UK